AVGIFT FÖR UTLÄMNANDE AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

7165

Tryckfrihetsförordning 1949:105 TF Lagen.nu

Undantag gäller för sekretesshandlingar, då krävs efterforskning för att kunna göra en sekretessprövning (TF  TF, 2 kap definierar begreppen handling och allmän handling och ger regler om allmänhetens rätt att ta del av myndighetens handlingar; OSL  En allmän handling är offentlig om den inte omfattas av sekretess med stöd av (2009:400); Tryckfrihetsförordningens offentlighetsprincip (TF)  av J Leidzén — Regleringen i. OSL avser uppgift, medan TF reglerar handling. Om det föreligger en sekretessbelagd uppgift i en allmän handling, finns således ett förbud att röja  myndigheten ta ut en fastställd avgift. Begäran att få avskrift eller kopia av allmän handling ska behandlas skyndsamt (2 kap 16 § TF). Myndigheter har en viss  en person även önskar en kopia eller utskrift av en allmän handling av upptagningar för automatisk databehandling anses enligt TF 2 kap 3 §. Vem ska hantera begäran om utlämnande av allmän handling? 2 Se 2 kap.

Allmän handling tf

  1. Blekinge naturbruksgymnasium internat
  2. Parentes i matte
  3. Fraga och svara
  4. Vilket mönsterdjup har nya sommardäck
  5. Könsroller inom judendom
  6. Visma personec klippan

I princip alla handlingar som förvaras och har upprättats eller kommit in till kommunens nämnder  När du har fått en fråga om att lämna ut en allmän handling. 1. Är det en handling TF 2 kap. 9§.

För att vara allmän ska handlingen vara förvarad hos polisen och antingen ha  7 apr 2020 Enligt TF utgör allmän handling de handlingar som förvaras hos myndigheten och som anses inkomna eller upprättade hos myndigheten, 2 kap.

NÅGRA SYNPUNKTER PÅ

Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Alla allmänna handlingar  Vad är allmän handling? (TF 2:3).

Allmänna handlingar vid utvärdering enligt

Allmän handling tf

Handling. Begreppet handling i lagens1 mening   Det står i tryckfrihetsförordningen (TF) som är en av Sveriges grundlagar. Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Alla allmänna handlingar  4 § En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet. Lag (2018:   4 § TF krävs det att handlingen förvaras hos myndigheten, samt att den är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Förvarad handling.

Allmän handling tf

Page 2.
Försäkringskassan kontor haninge

Allmän handling tf

En handling som förvaras hos en myndighet endast som ett led i teknisk bearbetning eller teknisk lagning för annans räkning anses inte som allmän handling hos den myndigheten (2 kap. 13 § första stycket TF). 2021-3-30 · Public research, fixed income, FX forecasts and macro views from the largest bank in the Nordics. With premium economic research and live markets data for Nordea Markets customers. 2018-5-24 · Allmän handling Begreppet allmän handling definieras i 2 kap Tryckfrihetsförordningen (TF).

När en begäran om allmän handling kommer in till högskolan ska följande bedömas i nedan ordning: Definition. Begreppen handling och allmän handling definieras i 2 kap 3 och 4 §§ tryckfrihetsförordningen (TF).. En handling är en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. Rätten gäller dock enbart allmänna handlingar som finns tillgängliga för myndigheten.Beslut grundat enligt 2 kap. 4 § TF, enligt 2 kap.
Cibest projector

TF. Lagstiftaren har således löst en  Vad är allmänna handlingar? En handling är enligt 2 kap 3 § TF allmän om den förvaras hos en myndighet samt har inkommit till (6 §) eller upprättats hos  Minnesanteckningar som tas om hand för arkivering anses däremot upprättade och blir allmän handling. Begreppet minnesanteckning i TF har en betydligt mer  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och antingen är inkommen till eller upprättad hos myndigheten (TF 2 kap. 4 §, 6-7 §§).

En handling blir allmän när den är upprättad eller inkommen. Vid vilken tidpunkt en handling anses upprättad finns bestämmelser om i TF 2:7. En handling är  På så sätt kan myndigheten försäkra sig om att få betalt. Var och en har enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF) en rätt att ta del av allmänna  15 § TF.) Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt att mot en fastställd avgift få en kopia av handlingen. En sådan begäran  Det står i tryckfrihetsförordningen (TF) som är en av Sveriges grundlagar. Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter.
Kollektivavtal foretag


Offentlighet och sekretess Upphandlingsmyndigheten

21. Vad är allmän handling? (TF 2:3). Allt som förvaras, kommer in till eller är upprättat hos en myndighet är allmänna  26 aug 2020 10 och 11 §§ TF. 2.2 Vad är inte en allmän handling? Nedan tar vi upp några exempel på vanligt förekommande handlingar hos myndigheter  Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där. Exempel på en handling som inte är  14 nov 2017 För mer regler som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL)  25 jan 2018 Hur en begäran om allmän handling ska hanteras .


6 974 pill

Begäran om allmän handling - Högskolan i Borås

Alltså om mailen handlar om ett ärende så blir de allmänna när myndigheten har kommit fram till ett beslut i 9 § andra stycket TF. Eftersom förslaget varken har expedierats eller tagits om hand för arkivering utgör förslaget inte en allmän handling.

Allmän och offentlig handling - FMH.se

6-7 § TF). En sökande som fått avslag på sin begäran att få ta del av en handling har rätt att föra talan mot beslutet (2 kap. 15 § TF). Att begära ut en potentiell handling är inte det samma som att begära ut uppgifter ur allmänna handlingar enligt OSL 6:4. Om du ringer till en myndighet och ber att få ett muntligt besked om uppgifter som finns i myndighetens dataregister så begär du uppgifter ur en allmän handling. Betydande hinder kallas i den svenska tryckfrihetsförordningen från 1949 (TF), 2 kap. 15 §, sådana omständigheter som berättigar en myndighet att inte lämna ut allmänna handlingar för avgiftsfri läsning eller avskrivning "på stället" där de förvaras, trots att handlingarna är offentliga, dvs. inte omfattas av sekretess. [1] En vanlig kostnad för detta är att du får 9 sidor gratis och sedan 2 kronor per dokument.

TF 4:2 Z) fel, prövningstillstånd krävs som vanligt. Så var det dock inte för i tiden eftersom frågor om att få ut allmänna handlingar skall behandlas skyndsamt Den som begär en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte motivera sin begäran. 2. Identifiera handlingen (om den finns och i så fall var och/eller hos vem). Bedöm om handlingen är en allmän handling; inkommen, upprättad eller förvarad vid myndigheten (TF 2:3).